Wprowadzenie:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: „RODO”. Spółka PORT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna nr 70, 00-687 Warszawa, KRS: 0000637259, REGON: 365434106, NIP: 5252676811 w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych przygotowała informację dotyczące przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych osobowych.

Polityka prywatności:

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności dalej „Polityka” określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego dalej: „Użytkownicy” działających pod adresem (stroną internetową):

 • www.port-development.pl

- dalej jako: „Strona Internetowa”

II. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony Internetowej jest spółka PORT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna nr 70, 00-687 Warszawa, KRS: 0000637259, REGON: 365434106, NIP: 5252676811 dalej: „Administrator”.
 2. Spółka PORT Development sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  • a)   za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@port-development.pl
  • b)   listownie: Spółka PORT Development sp. z o.o., ul. Wspólna nr 70, 00-687 Warszawa.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe m.in. w następujących celach:

 

I.

 • a) zawarcia umowy rezerwacyjnej ze spółką PORT Development sp. z o.o.,
 • b) zawarcia umowy deweloperskiej, przedwstępnej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży ze spółką PORT Development sp. z o.o.,
 • c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • d) nabycia lokalu lub budynku w drodze umowy cesji lub na rynku pierwotnym i zgłoszenia roszczenia względem spółki PORT Development sp. z o.o..

- na podstawie Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

II.

 • a) prowadzenia działań marketingowych,
 • b) wysyłania pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej,
 • c) udzielania odpowiedzi na zadane pytania,
 • d) kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego.

- na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

III.

 • a) realizacji zawartej ze spółką PORT Development sp. z o.o. umowy,
 • b) stalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

- na podstawie Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

IV.

 • a) archiwizowania dokumentów przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnych rodzajów dokumentacji.

- na podstawie Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO

V.

 • a) monitorowania, analizy i sporządzania statystyk.

- na podstawie Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

VI.

 • a) prowadzenie przez Administratora procedury rekrutacji

- na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

VII.

 • a) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony Internetowej oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Strony Internetowej, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • b) komunikacji z pełnomocnikami Administratora,
 • c) obsługi administracyjnej,
 • d) przetwarzania danych przekazanych w wizytówkach, emailach lub w inny utrwalony sposób,
 • e) realizacji przychodzących zgłoszeń,
 • f) prowadzenia profili w ramach mediów społecznościowych,
 • g) prowadzenia profili w ramach mediów specjalistycznych i biznesowych,
 • h) organizacji konkursów i promocji wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

- na podstawie Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

VIII.

 • a) dostarczania informacji wynikających z przepisów prawa, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości lub rękojmi.

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

IX.

 • a) wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej,
 • b) wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie podmiotom z nim współpracującym.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnie udzielonej zgody, to Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem email: biuro@port-development.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach.
 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu to Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.
 9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi, jeżeli zgoda jest warunkiem świadczenia tej usługi.
 10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.
 11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 12. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.
 13. Administrator przetwarza między innymi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości, zapytania ofertowego
 14. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. m.in. możliwość zgłoszenia wniosku o:
  • a)   dostęp do swoich danych osobowych,
  • b)   usunięcie swoich danych osobowych
  • c)   sprostowanie swoich danych osobowych,
  • d)   wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • e)   ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • f)     przeniesienie swoich danych osobowych.
 15. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.
 16. Każda osoba fizyczna ma prawo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o realizację praw dostępu do danych. Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od jego doręczenia o czym składający wniosek zostanie niezwłocznie poinformowany. Informacja na temat wniosku jest zamieszczana w dokumentacji prowadzonej przez Inspektora Ochrony Danych. Administrator przekazuje składającemu wniosek odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 1 miesiąca (jeden) licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Administratora przeprowadzenia pogłębionej analizy lub dużej ilości pracy) przedmiotowy termin może ulec wydłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy, o czym składający wniosek zostanie niezwłocznie poinformowany.

III. Marketing:

 1. Prowadzenie marketingu przez spółkę PORT Development sp. z o.o. może odbywać się poprzez przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz przez telefon.
 2. Spółka PORT Development sp. z o.o. może przesyłać Państwu informacje o swoich produktach i usługach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest marketing Administratora lub podmiotu trzeciego lub w uzasadnionych przypadkach również na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe może być cofnięta w dowolnym momencie.
 4. Przesyłanie informacji o produktach i usługach spółki PORT Development sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Przedstawienie informacji o produktach i usługach poprzez kontakt telefoniczny wymaga wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu oraz udostępnienia numeru telefonu.
 6. Jeżeli nie chcecie już Państwo otrzymywać informacji o produktach i usługach spółki PORT Development sp. z o.o. możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

IV. Cookies

 1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia internauty przez Stronę Internetową, który odwiedza internauta. Są one przechowywane na takich urządzeniach jak komputer, smartphone, tablet i innych podobnych wykorzystywanych przez internautów. Plik cookie zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, czas jego utworzenia oraz dodatkowe informacje, które mogą być wykorzystywane w celu wyświetlenia określonej strony internetowej. Zapis plików cookies na wskazanych powyżej urządzeniach odbywa się poprzez przeglądarkę internetową z której korzystasz.
 2. Strona Internetowa może używać plików typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności utrzymanie sesji Użytkownika, dostosowanie działania stron do preferencji Użytkownika Strony Internetowej do potrzeb Użytkownika oraz tworzenia statystyk oglądalności Strony Internetowej.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
  • a)   Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
  • b)   Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;
  • c)   Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
  • d)   Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
  • e)   Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

V. Postanowienia końcowe:

 

 1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych oraz ich przekazu należy zgłaszać na adres biuro@port-development.pl
 2. Administrator będący usługodawcą Strony Internetowej zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Polityce, dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.
 4. W przypadku chęci wniesienia, jak również sformułowania ewentualnej skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie szczegółowych informacjami dotyczących danej sprawy do naszego Inspektora Ochrony Danych.
 5. Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. W przypadku konieczności zmian zostaną one uwzględnione w tej Polityce, która niezwłocznie zostanie zaktualizowana.
 6. Niniejsza Polityka jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.